Informace o CKR

Na jednotlivých kolejích VŠE působí místní kolejní rady. Celkem je na pražských kolejích VŠE 7 kolejních rad (Jarov I., Jarov II., Jarov III. F, Jarov III. G, Rooseveltova, Blanice, Vltava).

Místní kolejní rady mají vždy 5 členů. Funkční období kolejních rad je 1 rok, nejčastěji v období od října akademického roku, do řříjna následujícího akademického roku. Volby členů kolejních rad probíhají podle Volebního řádu, který je interním dokumentem Centrální kolejní rady. Působnost kolejních rad je poté stanovena Statutem kolejních rad.

V čele kolejní rady stojí předseda kolejní rady.

počet členů 5
funkční období 1 rok
kolejních rad na VŠE 7
volí studenti ubytování na koleji
volby nejčastěji na přelomu října a listopadu
kandidát jakýkoliv student bydlící na koleji VŠE, na které chce kandidovat, a zároveň splňuje další podmínky, uvedené ve Volebním řádu
činnost jednání s vedením dané koleje, práce pro kolej a Centrální kolejní radu
činnost upravena Statutem kolejních rad
Centrální kolejní rada (dále jen „CKR“) sdružuje jednotlivé místní  kolejní rady. Členem CKR se automaticky stává každý člen místní kolejní rady. Jelikož má VŠE v Praze celkem 7 kolejí, působí v CKR celkem 35 studentů.

Centrální kolejní rada zastupuje studenty ve vztahu k vedení Správy účelových zařízení, kde působí jako poradní a kontrolní orgán. Pravomoci CKR jsou dány Statutem Centrální kolejní rady a Kolejním řádem. CKR taktéž úzce spolupracuje s vedením školy, především s rektorkou a kvestorem, zástupce CKR se také může účastnit zasedání Akademického senátu VŠE.

Funkční období Centrální kolejní rady je shodné s funkčním obdobím jednotlivých místních kolejních rad (volby se na všech kolejích konají v jednom období). Nově zvolené kolejní rady vytvoří novou Centrální kolejní radu.

V čele Centrální kolejní rady stojí předseda CKR, který je volen vždy na začátku nového funkčního období Centrální kolejní rady. Zároveň CKR obvykle volí i 3 místopředsedy. Dále může zřizovat i jiné funkce a orgány (zapisovatele, tajemníky, manažery pro určené oblasti). Mandát předsedy CKR vzniká na základě zvolení do funkce a zaniká zvolením nástupce.

počet sdružených kolejních rad 7
počet členů (jednotlivých studentů/radních) 35
v čele CKR předseda CKR
činnost upravena Statutem Centrální kolejní rady
činnost zastupování studentů vůči Správě účelových zařízení, jednání s vedením školy a senátem VŠE

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague