Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní dokumenty

Centrální kolejní rada (CKR) při své činnosti vychází z dokumentů, které jí dávají pravomoc k působení a rozhodování. Tyto dokumenty vychází z praxe studentské a akademické samosprávy.

Kolejní řád

Práva a povinnosti studentů, kteří bydlí na kolejích, jsou dána Kolejním řádem. Kolejní řád definuje postavení studenta, samosprávné orgány, které studenta zastupují a postavení Správy účelových zařízení.

Statut Centrální kolejní rady

Základním dokumentem Centrální kolejní rady je Statut Centrální kolejní rady. Tento dokument definuje působení Centrální kolejní rady, její pravomoci, povinnosti a postavení v rámci školy.
Statut Centrální kolejní rady je definován v Kolejním řádu. Dokument mění Centrální kolejní rada, jeho schválení podléhá Akademickému senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Statut kolejních rad

Statut kolejních rad definuje úkoly jednotlivých kolejních rad, postavení členů kolejní rady vůči vedení koleje a povinnosti členů kolejních rad při vykonávání činností v Centrální kolejní radě.
Statut kolejních rad je definován v Kolejním řádu a Statutu Centrální kolejní rady, měněn je Centrální kolejní radou, která změny také schvaluje.

Volební řád

Volební řád vymezuje postup voleb členů kolejních rad. Jsou zde uvedeny náležitosti, které volby musí splňovat, aby byly považovány za platné.
Volební řád je interním dokumentem Centrální kolejní rady, který je definován v Statutu Centrální kolejní rady, měněn a schvalován je Centrální kolejní radou.

Jednací řád